Lokale Omroep Echt - Susteren

Beheer en onderhoud van Limburgse infrastructurele werken niet op orde

De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren te weinig stappen ondernomen om de plan- en doelmatigheid van het beheer en onderhoud aan infrastructurele kunstwerken te waarborgen.

Foto: MabelAmber

Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in haar onderzoek ‘beheer en onderhoud kunstwerken provincie Limburg’. Het ontbreekt aan duidelijk en actueel meerjarig beleid en beheerplannen zijn onvoldoende onderbouwd. Dit vergroot het risico op ondoelmatigheden. Er is te weinig rekening gehouden met het feit dat op de korte en langere termijn veel kunstwerken tegelijk vervangen zullen moeten worden en dat dit gepaard zal gaan met kostengolven.

Infrastructurele kunstwerken zoals viaducten, bruggen en duikers spelen een belangrijke rol in de infrastructuur. Om problemen op het terrein van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te voorkomen, is het van belang dat deze zogenoemde kunstwerken goed beheerd en onderhouden worden. Het beheer en onderhoud van infrastructurele kunstwerken is een wettelijke taak die in Nederland bij provincies is belegd.

Vanwege de veroudering van infrastructurele kunstwerken in Limburg en de rest van Nederland, worden
provincies de komende jaren geconfronteerd met hoge vervangingskosten. De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar het beheer en onderhoud van de kunstwerken door de provincie Limburg. Het onderzoek is een aanvulling en vervolg op een onderzoek dat de rekenkamer in 2012 heeft uitgevoerd.

De rekenkamer komt tot de conclusie dat in de periode 2012-2015 een inhaalslag is gemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit heeft zich echter niet voortgezet in actueel meerjarig beleid en een duidelijk onderbouwd beheerplan. Het risico hiervan is dat de besteding van middelen de afgelopen jaren ondoelmatig is geweest. Daarbij zijn er tot dusverre onvoldoende middelen
beschikbaar gesteld dan wel reserves opgebouwd om de kosten die gepaard gaan met de totale
vervangingsopgave op te vangen.

De rekenkamer beveelt aan om het meerjarig beleid inclusief beheerplannen spoedig op orde te brengen,
met aandacht voor de benodigde middelen voor zowel onderhoud als vervanging. De provincie Limburg
heeft aangegeven dat het beleid op korte termijn wordt geactualiseerd. De rekenkamer zal de
ontwikkelingen de komende periode blijven volgen.