Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeente houdt rekening met insecten bij maaien wegbermen

De gemeente start deze week met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom zijn gelegen.

berm-fietspad-weg
Foto Gem. Echt-Susteren

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen) en het maaien van een meterstrook langs de weg zodat het wegmeubilair toegankelijk blijft.

Bekend is dat het in Nederland slecht gesteld is met de vliegende insecten, aangetoond is dat deze met 75 procent zijn afgenomen. De exacte oorzaak is moeilijk te zeggen. Wel is bekend dat de soortenrijkdom aan planten in bermen en ruigten erg beperkt is. Dat heeft mede te maken met de manier van inrichten en beheren van bermen en ruige terreinen.

De gemeente Echt-Susteren probeert waar mogelijk rekening te houden met bestaande natuurwaarden en als het kan de situatie te verbeteren. Om die reden zal vanaf dit jaar de maaihoogte van de bermen worden bijgesteld naar 12 cm waardoor insecten betere overlevingskansen hebben.

In de loop van dit jaar bekijkt de gemeente of er meer maatregelen doorgevoerd kunnen worden om de variatie en soortenrijkdom te vergroten. Daar profiteren niet alleen planten en dieren van. Een bloemrijke berm is natuurlijk ook prachtig voor burgers en recreanten in onze gemeente.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de actuele flora- en faunawetgeving en de veiligheid van weggebruikers. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken in beslag nemen. Enig hinder door maaiwerktuigen op de openbare weg of het fietspad kan mogelijk zijn.