Lokale Omroep Echt - Susteren

Kijk en luister vanavond LIVE naar de Gemeenteraadsvergadering op LOES

Vandaag vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Het is live te volgen via de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES).

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

Je kunt deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op televisie en radio via LOES. Op internet is de vergadering live te beluisteren en te bekijken via loesfm.nl.

Om 19.00 uur kun je jouw televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda.

Agenda 6 juli, 19.30 uur

Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna heeft de voorzitter de gelegenheid enkele mededelingen van huishoudelijke aard te doen.

Agenda 6 juli 2016
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.

Besluitenlijst 26 mei 2016
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 mei vast te stellen.

Hamerstukken
Verordening op de raadscommissies Echt-Susteren 2016
Omdat de raad in mei besloten heeft de naam van het overleg met alle fractievoorzitters te wijzigen in “Presidium” dient deze naam ook in de verordening op de raadscommissies te worden aangepast.

Gunning en aanwijzen accountant
De raad dient een accountant aan te wijzen voor de controle van de jaarrekening van de gemeente. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed en de raad wordt voorgesteld om BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant en dit bureau de opdracht te gunnen voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen 2016 t/m 2018.

Bestemmingsplan Grensmaas
Omdat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar, dient dit bestemmingsplan nu herzien te worden. Actualisatie heeft geleid tot dit ontwerp bestemmingsplan dat al ter visie heeft gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Grensmaas 2016 vast te stellen.

Bestemmingsplan “Buitengebied”
Een aantal omissies en fouten in planregels en verbeeldingen van bestemmingsplannen is tijdens een actualisatieronde gerepareerd. Dit reparatieplan bestemmingsplan “Buitengebied” heeft al ter visie gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Buitengebied vast te stellen.

Bestemmingsplan Haverterstraat Koningsbosch
Dit bestemmingsplan dient ter realisering van een particulier initiatief en behelst de bouw van 4 levensloopbestendige woningen aan de Haverterstraat te Koningsbosch. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

Bestemmingsplan “Uitbreiding Hommelheide fase 1”
Europarcs heeft het verzoek ingediend om Landgoed Hommelheide te Susteren uit te mogen breiden. De uitbreiding zal gebeuren in 2 fasen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de 1ste fase en heeft al ter inzage gelegen. Er werd één zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan “Uitbreiding Hommelheide fase 1” vast te stellen.

Deeljaarrekening raad 2015
Alle budgetten die betrekking hebben op de gemeenteraad zijn in 2015 voor het eerst gebundeld en opgenomen in een aparte begroting: de deelbegroting van de gemeenteraad. De verantwoording over deze budgetten over 2015 gebeurt daarom nu ook separaat van de gemeentelijke jaarrekening, en wel via een aparte rekening: de deeljaarrekening van de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om de deeljaarrekening raad 2015 vast te stellen.

Bespreekstukken
Voortgangsinformatie 6 juli 2016
Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden ten minste de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.

Jaarrekening 2015
Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Hierin wordt aangegeven wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert. Na elk kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Zo kan de raad zien wat in dat jaar echt is gebeurd en hoeveel dat echt heeft gekost en opgeleverd. De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 1.704.134. Het college vraagt de raad nu de rekening vast te stellen en doet een voorstel over de bestemming van het positieve saldo: een verdeling over diverse reserves.

1e Bestuursrapportage 2016
Via de bestuursrapportage geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting 2016. Conform de financiële verordening worden alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting gerapporteerd. Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage en 3 begrotingswijzigingen vast te stellen.

Kadernota 2017
Conform de financiële verordening legt het college de raad ter vaststelling een nota voor met daarin een voorstel voor de kaders voor het maken van de eerstvolgende begroting. Het gaat dan om kaders ten aanzien van beleid en budget die als uitgangspunt gaan dienen voor het opstellen van de begroting 2017. De raad bepaalt hiermee dus binnen welke grenzen het college de raad in november 2016 een voorstel kan doen over de begroting 2017. Het college heeft de Kadernota 2017 voorbereid en vraagt de raad nu deze vast te stellen.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
In de regio Noord- en Midden-Limburg is er helaas al enige ervaring met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de veranderingen in het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) is herijking van de visie op de aanpak van huiselijk geweld nodig. De regiovisie is erop gericht dat er, door regionale samenwerking een integrale aanpak komt voor slachtoffers, daders en betrokkenen. Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld. Het college vraagt de raad de visie vast te stellen.

Conceptbegroting 2017 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
De gemeente neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De VRLN stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen op de conceptbegroting naar voren te brengen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de VRLN.

Nota Regie op Groen, Echt-Susteren mei 2016
De gemeente Echt-Susteren is rijk aan groenvoorzieningen, natuurgebieden en bijzondere landschappen. Het is van groot belang dat al dit groen goed wordt ingericht en beheerd. In de Nota Regie op Groen zijn uitgangspunten bepaald voor de inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen. De raad wordt gevraagd eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Ingekomen stukken 6 juli 2016
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van de lijst van ingekomen stukken.

Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Bron: Gemeente Echt-Susteren


Meer informatie over de Lokale Omroep Echt-Susteren