Lokale Omroep Echt - Susteren

Kijk en luister vanavond LIVE naar de Gemeenteraadsvergadering op LOES

Vandaag vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Het is live te volgen via de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES).

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

Je kunt deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op televisie en radio via LOES. Op internet is de vergadering live te beluisteren en te bekijken via loesfm.nl.

Om 19.00 uur kun je jouw televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda.

Agenda 26 mei, 19.30 uur

Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna heeft de voorzitter de gelegenheid enkele mededelingen van huishoudelijke aard te doen.

De gemeente neemt deel aan 8 gemeenschappelijke regelingen (GR) die diverse stukken in het kader van de begrotingsprocedures aan de raad zenden. De raad wordt geadviseerd deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Agenda 26 mei 2016
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.

Besluitenlijst 7 april 2016
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 april 2016 vast te stellen.

Hamerstukken
Regeling presidium 2016 en Reglement van Orde Gemeenteraad 2016
Voorgesteld wordt de benaming van het overleg met alle fractievoorzitters te wijzigen in “Presidium”

Voor dit overleg en ook voor de werkzaamheden en vergaderingen van de raad zijn afspraken vastgelegd die geactualiseerd moeten worden. Daarom wordt de raad nu voorgesteld de Regeling presidium 2016 en het Reglement van Orde Gemeenteraad 2016 vast te stellen.

Meerkosten accountant jaarrekeningcontrole 2015
Nadat de accountant Ernst & Young, in het voorjaar 2016 heeft aangegeven dat het overeengekomen bedrag van € 29.000 voor de controle jaarrekening 2015 onvoldoende is, heeft er herhaaldelijk overleg plaatsgevonden tussen de accountantscommissie en de accountant. Dit overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat er overeenstemming is bereikt over een verhoging van het bedrag met € 10.000 waarbij er een beperktere controle over de jaarrekening gaat plaatsvinden. De raad wordt daarom nu gevraagd het benodigde extra krediet ter beschikking te stellen en te besluiten dat het controleprotocol op enkele punten wordt aangepast.

Benoeming voorzitter commissie Algemene Zaken en lid Werkgeverscommissie Griffie
In verband met de overstap van raadslid Har Peters van Democraten Echt-Susteren naar Lijst Samenwerking is het wenselijk voor twee functies andere raadsleden te benoemen. Voorgesteld wordt om de heer Jos Meeuws te benoemen als voorzitter van de commissie Algemene Zaken en de heer Jan Cremers als lid van de Werkgeverscommissie Griffe.

Benoeming 2e waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college
Tijdens het Neustadt Treffen in juni 2016 zijn zowel de burgemeester, de wethouders als de 1e “waarnemer burgemeestersambt bij verhindering of ontstentenis college”, afwezig. Er moet daarom een 2e waarnemer burgemeestersambt worden benoemd. Hiervoor wordt de heer Sjra Dirks voorgedragen.

Bestemmingsplan Centrum Susteren 2016
In 2013 en 2015 heeft de raad een bestemmingsplan en exploitatieplan voor het gebied vastgesteld om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te bereiken. Daarna zijn de ruimtelijke inzichten echter gewijzigd, waarvoor dit bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 is opgesteld. Het plan heeft al ter inzage gelegen en er zijn enkele zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Centrum Susteren 2016 vast te stellen.

Gewijzigd bestemmingsplan “Stedelijk gebied”
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan “Stedelijk gebied” te worden herzien. Het gaat hierbij om het regelen van een Bed & Breakfast op de Kapelstraat 15a te Berkelaar met specifieke voorwaarden. De tussen betrokken partijen gemaakte afspraken dienen daarbij als uitgangspunt. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan “Stedelijk gebied”, voor wat betreft de locatie Kapelstraat 15a te Berkelaar, gewijzigd vast te stellen.

Bespreekstukken
Voortgangsinformatie 26 mei 2016
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan “Stedelijk gebied” te worden herzien. Het gaat hierbij om het regelen van een Bed & Breakfast op de Kapelstraat 15a te Berkelaar met specifieke voorwaarden. De tussen betrokken partijen gemaakte afspraken dienen daarbij als uitgangspunt. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan “Stedelijk gebied”, voor wat betreft de locatie Kapelstraat 15a te Berkelaar, gewijzigd vast te stellen.

Eindrapport Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissie Echt-Susteren
De Rekenkamercommissie heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het onderwerp Gemeenschappelijke Regelingen. Het onderzoeksrapport is aan de raad verstrekt en nader besproken tijdens een raadsinformatieavond op 9 december 2015. Tijdens deze avond zijn diverse conclusies, aanbevelingen en bespreekpunten de revue gepasseerd. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om inhoudelijk een vervolg aan het rapport te geven.

Ontwerpbegroting 2017 en ontwerp-meerjarenraming 2017-2021 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Concept-beleidsbegroting 2016-1, concept-beleidsbegroting 2017 en meerjarenraming GR Omnibuzz
Conceptbegroting 2017 en concept-jaarstukken 2015 GR Westrom
Begrotingswijziging 2016-3, ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 GR MER
Conceptbegroting 2017 GR Reinigingsdienst Maasland
De gemeente neemt deel aan 8 gemeenschappelijke regelingen (GR) die diverse stukken in het kader van de begrotingsprocedures aan de raad zenden. De raad wordt geadviseerd deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Voorgenomen besluit bedrijfsplan bedrijfsvoering
Het college is voornemens om in te stemmen met het bedrijfsplan bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER. In dit bedrijfsplan is aangegeven dat per 1 april 2017 een afdeling bedrijfsvoering wordt gevormd binnen het Servicecentrum MER voor de taakvelden financiën, inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, post en archief. De bedoeling is om deze taken per die datum vanuit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen over te dragen. Formeel is het een bevoegdheid van het college om hiertoe te besluiten. Eerder is echter met de raad afgesproken dat het college over deze taakoverdracht pas definitieve besluiten neemt nadat de raad de gelegenheid is geboden om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Om die reden ligt dit plan nu voor.

Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016
De vorige subsidieverordening dateert uit 2011 en moet nu op onderdelen aangepast worden. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op begripsomschrijving, duurzaamheid, eigen inbreng en bekostiging, en zijn in de nieuwe verordening verwerkt. De raad wordt gevraagd de ‘Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016’ vast te stellen. Ook wordt gevraagd voor het jaar 2016 een subsidieplafond van € 62.500 vast te stellen voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening.

Aankoop pand Plats 1 Echt
In 2004 is een koopovereenkomst gesloten met Maatschap Cremers-de Boer waarbij de voormalige gemeente Echt het pand aan de Plats 1 verkocht. De koper kreeg daarbij de verplichting het monumentale pand te restaureren en te verbouwen conform de wensen van de gemeente en de toekomstige huurders: het Museum van de Vrouw, Biblionova en VVV. Gezien het belang van een goede invulling voor het centrum van Echt stelt het college voor het pand weer terug te kopen. In handen van de gemeente Echt-Susteren kan het ook voor de toekomst bestemd blijven voor diverse maatschappelijke functies, ook in het belang van de centrumfunctie van Echt. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en bijbehorende kosten van € 2.550.000.

Stand van zaken en actualisatie speerpunt- en kwaliteitsverbeterende projecten structuurvisie ‘Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025’, mei 2016
Bij vaststelling van de structuurvisie ‘Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025’ heeft de raad een aantal speerpunt- en kwaliteitsverbeterende projecten benoemd en daarbij verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van deze projecten. Tevens wordt de raad gevraagd de geactualiseerde beschrijvingen van deze projecten vast te stellen.

Ingekomen stukken 26 mei 2016
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van de lijst van ingekomen stukken.

Sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.

Bron: Gemeente Echt-Susteren


Meer informatie over de Lokale Omroep Echt-Susteren