Lokale Omroep Echt - Susteren

Participatie-platform en WMO

Het Participatie-platform Sociaal Domein Echt-Susteren zet zich ervoor in dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

© Gemeente Echt-Susteren
© Gemeente Echt-Susteren

Ook ouderen, jongeren, gehandicapten of  mensen met psychische problemen moeten optimaal mee kunnen doen.

Hier ligt ook een taak voor de gemeente:
  • sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); deze regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen, zoals hulp bij het huishouden, scootmobiels, trapliften en taxivervoer
  • sinds 2015 is de Wmo uitgebreid met zorg die onderdeel was van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waaronder begeleiding in groeps- of individueel verband.
  • via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam kunnen inwoners een melding maken van hun vraag of probleem.

Het Participatie-platform Sociaal Domein:

  • brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de gemeente over het sociaal domein
  • komt op voor de belangen van de inwoners
  • wil de inwoners informeren over veranderingen in het sociaal domein
  • stimuleert de inwoners om ontmoetingsmomenten met elkaar te creëren en activiteiten mee te ontplooien in hun wijk, om samen een bijdrage te leveren aan leefbare kernen.

Zelfredzaamheid

Het platform wil dat mensen hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden, door eventueel zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er wordt altijd gekeken naar wat de mensen wél kunnen, liefst op eigen kracht, of met hulp van anderen zoals buren, vrienden en familie.

Misschien zijn er diensten in de buurt waar gebruik gemaakt van kan worden, zoals een maaltijdservice, boodschappen- of klussendienst. Als het echt nodig is, ondersteunt de gemeente met bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening.

Inwoners kunnen met vragen ook mailen aan voorzitter Jan van Neer van het Participatie-platform: jan.van.neer@ziggo.nl.