Lokale Omroep Echt - Susteren

Gemeenteraadsvergadering vanavond LIVE bij LOES

Kijk vanavond vanaf 18.00 uur op LOES-TV LIVE naar de laatste gemeenteraadsvergadering van 2016.

Foto: Gemeente Echt-Susteren
Foto: Gemeente Echt-Susteren

AGENDA

Opening en mededelingen

De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna heeft de voorzitter de gelegenheid enkele mededelingen van huishoudelijke aard te doen.

 1. Agenda
  De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
 2. Besluitenlijst 2 november 2016
  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Hamerstukken

 3. Exploitatiebegroting bedrijventerrein ‘de Berk 2017’
  Voor het bedrijventerrein ‘de Berk’ wordt ieder jaar een nieuwe grondexploitatie opgesteld. Hierin worden de resultaten van in het voorbije jaar verwerkt en de nog uit te voeren werkzaamheden worden opnieuw begroot. Daarbij worden uiteraard ook de consequenties van mogelijke planaanpassingen verwerkt en uitgangspunten voor het opstellen van de grondexploitatie, indien noodzakelijk, gewijzigd. Ook worden de nieuwe uitgifteprijzen voor bouwrijpe grond vastgesteld. In maart 2016 zijn de Besluit begroting en verantwoording (BBV) verslaggevingsregels ten aanzien van grondexploitaties gewijzigd. Deze wijzigingen moeten m.i.v. 1 januari 2016 toegepast worden en hebben daarom gevolgen voor de grondexploitatie 2017. In deze  grondexploitatie is daarmee rekening gehouden.
 4. Slotbegroting grondexploitaties 2016
  Door wijzigingen in de planning en/of externe ontwikkelingen kunnen de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten m.b.t. de grondexploitaties eerder of later gerealiseerd worden dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast kunnen meevallers en tegenvallers ontstaan in de onderliggende posten. Om deze reden dient de begroting jaarlijks te worden bijgesteld in de raadsvergadering van december. In de nu voorliggende (herziene) ramingen voor de plangebieden is tevens rekening gehouden met de gewijzigde BBV (Besluit begroting en verantwoording) verslaggevingsregels.
 5. Verordening op de Omgevingscommissie MER 2016
  Tot 1 juli 2013 waren in de MER-gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen een welstandscommissie, een gecombineerde welstands- en monumentencommissie en twee monumentencommissies verantwoordelijk voor de benodigde planadviezen. De raad besloot op 30 mei 2013 om één Omgevingscommissie voor de MER-gemeenten in te stellen. De taken, samenstelling, benoemingswijze en werkwijze worden geregeld in de Verordening Omgevingscommissie MER 2016. Deze verordening wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
 6. Bestemmingsplan ‘De Loop 2012, 1e herziening’
  Op 27 juni 2013 is het bestemmingsplan ‘De Loop 2012’ vastgesteld. In het kader van dit bestemmingsplan is voor een aantal woningen een nieuwe ontheffing hogere grenswaarde vastgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan biedt de grondslag voor het vaststellen van een nieuwe grenswaarde. Daarnaast zullen via deze herziening een aantal zaken gerepareerd worden. Tevens draagt dit bestemmingsplan bij aan de doelstelling om voor alle bedrijventerreinen de regels eenduidig te maken.
 7. Actualiseren Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren
  De huidige regeling is sinds 2003 niet meer aangepast en is niet meer actueel. Het is daarom wenselijk om een nieuwe regeling vast te stellen. Het college stelt de raad voor om de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2017 vast te stellen.
 8. Belastingverordeningen, tarieven en leges 2017
  Voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar dienen, als daartoe aanleiding bestaat, de belastingverordeningen te worden aangepast. Zo zijn o.a. de tarieven van de onroerende-zaakbelasting voor 2017 opnieuw berekend en worden de tarieven van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten aangepast conform de Begroting 2017. De raad wordt voorgesteld vast te stellen 5 nieuwe verordeningen op de heffing en invordering van: onroerendezaakbelastingen 2017, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017, toeristenbelasting 2017, leges 2017 en hondenbelasting 2017.
 9. Verlenging beleidsplan Wmo Midden-Limburg Oost t/m 2019
  Het huidige beleidsplan Wmo heeft een looptijd t/m 2016. Dat betekent dat een nieuw beleidsplan vastgesteld moet worden. Voorgesteld wordt het huidige beleidsplan te verlengen voor de periode 2017 t/m 2019. Ter onderbouwing van dit voorstel, is een inventarisatie uitgevoerd van het beleidsplan Wmo 2015-2016.
 10. Verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017 t/m 2019
  Het huidige beleidsplan Jeugdhulp heeft een looptijd t/m 2016. Dat betekent dat met ingang van 2017 een nieuw beleidsplan vastgesteld moet worden. Voorgesteld wordt om het beleidsplan te verlengen gedurende de periode  2017 t/m 2019. Aan het voorstel voor verlenging ligt een evaluatie van het huidige beleidsplan ten grondslag.
 11. Wijziging Startersleningen
  Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Hypotheken die vanaf die datum zijn aangevraagd, moeten verplicht lineair of annuïtair worden afgelost vanaf de eerste dag om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Een Starterslening die ná 31 december 2016 passeert, moet zoals alle hypotheken, vanaf de eerste dag aflossen. Om de Starterslening als stimuleringsinstrument te behouden en gebruikers in aanmerking te laten komen voor hypotheekrenteaftrek is een wijziging van de verordening nodig. De raad wordt voorgesteld de nieuwe verordening startersleningen gemeente Echt-Susteren 2017 vast te stellen.

  Bespreekstukken

 12. Voortgangsinformatie 14 december 2016
  Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden ten minste de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
 13. 2e Bestuursrapportage 2016
  Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met een bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad. Deze kunnen voorstellen tot bijsturing van de begroting inzake budget en beleid bevatten. De 2e  bestuursrapportage 2016 heeft een positief rekeningsaldo van € 85.845.
 14. Beëindiging fusieproces Westrom en De Risse gemeente Echt-Susteren
  De raad werd al geïnformeerd over het besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westrom over het beëindigen van het fusieproces tussen Westrom en De Risse. De raad wordt in kennis gesteld van dit besluit en de toelichtingen en overwegingen in relatie tot de ontwikkeling van Westrom. De raad wordt voorgesteld de fusiewerkzaamheden tussen Westrom en De Risse, zoals besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 april 2015, te beëindigen.
 15. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020
  De gemeente heeft een wettelijke taak rondom schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft onder meer voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening. Met dit beleidsplan worden de missie en de doelstelling van het schuldhulpverleningsbeleid binnen gemeente Echt-Susteren vastgelegd. De raad wordt gevraagd het beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 vast te stellen.
 16. Regionale visie beschut werk (nieuw) Midden-Limburg en aanpassing Re-integratieverordening
  Met het vaststellen van deze visie wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk mensen perspectief en mogelijkheden te bieden om hun werkkansen te vergroten en te benutten op de arbeidsmarkt. Daarom worden instrumenten ingezet die passend zijn. Dat wil zeggen tegemoetkomen aan de begeleidingsbehoefte van de doelgroep en passend bij de vraag van de werkgever of maatschappij. Als beschut werk passend is, zal dat worden ingezet. Indien andere voorzieningen passend zijn, is beschut werk niet aan de orde. Twee artikelen uit de re-integratieverordening moeten worden aangepast aan de regionale visie beschut werk (nieuw) Midden-Limburg.
 17. Exploitatiebegroting 2017 en doorontwikkeling Strategische visie 2010 voor het Leisurepark  “In de Bandert”
  Voor het project Leisurepark “In de Bandert” dient elk jaar een nieuwe exploitatiebegroting te worden opgesteld waarin de (financiële) resultaten worden verwerkt en de nog uit te voeren werkzaamheden opnieuw worden begroot. In 2011 heeft de raad ingestemd met de start van dit project op basis van de strategische visie van 01-02-2010. In het overleg met de gebruikers is naar voren gekomen dat bij de uitvoering van de strategische visie een nieuwe kijk op het Leisurepark gewenst is. Daarom is er een plan van aanpak met een aanvullend financieel plan opgesteld om de in de strategische visie benoemde doelen te behalen.
 18. Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pius X Echt’
  Dit bestemmingsplan voorziet in een invulling voor het braakliggende terrein van de voormalige H. Pius X kerk aan de Nieuwe Markt te Echt. Het plan voorziet in de realisatie van 25 wooneenheden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft al ter visie gelegen, er werden geen zienswijzen ingediend.
 19. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV- herfinanciering per 1 januari 2017
  De huidige financieringsovereenkomst van OML BV met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) loopt af per 31 december 2016, maar kan nog niet helemaal worden afgelost. Dat betekent dat er opnieuw een financieringsovereenkomst moet worden gesloten tussen OML BV en de BNG. Dat is niet mogelijk zonder hulp van de deelnemende gemeenten in de vorm van borgtochten voor de nieuwe lening. In dit raadsvoorstel wordt uitleg gegeven over OML BV en de voor de nieuwe financiering benodigde borgtochten. De raad wordt verzocht de noodzakelijke besluiten te nemen.
 20. Ingekomen stukken 14 december 2016
  De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van de lijst van ingekomen stukken.

Sluiting