Lokale Omroep Echt - Susteren

Vergunning verleend voor forse uitbreiding varkenshouderij Maria Hoop

Een varkensbedrijf aan de Veestraat in Maria Hoop gaat flink uitbreiden en wordt bijna drie keer zo groot als nu. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de verleende omgevingsvergunning.

De gemeente Echt-Susteren heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vier nieuwe varkensstallen, bovenop de drie reeds bestaande stallen. Na de uitbreiding kunnen er 9.000 meer varkens worden gehuisvest dan op dit moment. Ook het aantal fokzeugen in de bestaande stallen wordt uitgebreid van 800 naar 1.600.

Als u het als belanghebbende oneens bent met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 23 maart 2018. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen.

Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:
– uw naam, adres en telefoonnummer;
– een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
– de reden waarom u beroep indient;
– de datum en uw handtekening.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Foto: GroenLinks Echt-Susteren/Facebook

LEES OOK:

Varkenshouderij in Maria Hoop breidt flink uit