Lokale Omroep Echt - Susteren

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Een asbestdak hoeft niet meer groter te zijn dan 35m² om in aanmerking te komen. Alle saneringen komen sinds 20 juli in aanmerking voor de subsidie – ongeacht het aantal m2.

In de praktijk bleek namelijk dat er ook situaties zijn waarin kleine hoeveelheden asbestdaken door een professioneel gecertificeerd bedrijf verwijderd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld bij asbest-dakleien het geval. Deze gevallen kwamen eerst niet voor subsidie in aanmerking. Daarnaast stond de oude voorwaarde ook in de weg bij saneringen van (kleine) asbest-daken op meerdere adressen tegelijk.

Dit komt bijvoorbeeld voor bij beheerders van sociale woningbouwobjecten waar een hele straat of wijk wordt gesaneerd. De individuele objecten kunnen minder dan 35 m² aan asbestdak bevatten, maar gezamenlijk gaat het hier wel degelijk om substantiële hoeveelheden. De voorwaarde dat een gecertificeerd bedrijf de verwijdering van het asbestdak moet uitvoeren, blijft gelden.   Ook is nogmaals verduidelijkt dat per saneringsadres (straatnaam en huisnummer) één subsidieaanvraag moet worden ingediend. Met andere woorden subsidie aanvragen voor meerdere adressen op 1 aanvraagformulier staat RVO.nl niet toe.

Voorwaarden Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Let op:Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking!
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten 3 verplichte gegevens staan:
  • 1) Op de factuur moet expliciet zijn aangegeven dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (enkel verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende).
  • 2) het aantal verwijderde m2 asbestdak.
  • 3) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
   • Let op: Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dienen deze m2 gespecificeerd te worden op de factuur. Daarnaast moeten verwijderde asbesthoudende nokstukken en windveren van strekkende meters worden omgerekend naar m2 om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.
 • Per adres (straatnaam + huisnummer met evt. toevoeging) dient u een aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk om voor meerdere adressen tegelijk één subsidieaanvraag in te dienen.
Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op uw adres.
Bron